snycentrum.sk

Infolinka
+421 31 590 18 18

prihlásenie

Váš košík

Váš nákupný košík je prázdny.


Pokraeova? >>

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatel internetového obchodu  www.snycentrum.sk (dalej len „Snycentrum“):

ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
92901 Dunajská Streda
ICO: 36277151
IC DPH:  SK7120000019

Prevádzkovatel v súlade so zákonom c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za úcelom:

1. Spracovania objednávky, vystavenia danového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Snycentrum v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, císlo bankového úctu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovatel v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvat osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, kedže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vztahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2. Marketingu a to formou:

2.1 zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu Snycentrum v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, ?e-mailová adresa).

2.2úcasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  Snycentrum alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, ?e-mailová adresa, telefón, podpis).

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásit k odberu noviniek priamo zadaním svojej ?e-mailovej adresy do polícka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach Snycentrum alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného polícka pred odoslaním objednávky vyjadrit svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri cinnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zlavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informacných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zlavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeluje predávajúcemu tento súhlas na dobu urcitú do splnenia úcelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení úcelu spracúvania zabezpecí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolat kedykolvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonat aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej casti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú ?e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od dorucenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovatel prehlasuje, že:

  • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené úcely v rámci svojich obchodných aktivít,
  • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vztahu.

Spolocné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovatelovi prostredníctvom registracného formulára alebo priamej objednávky musia byt pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovat aj prevádzkovatela.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pricom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovat:

a) potvrdenie, ci sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) úcel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumitelnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informacnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I. identifikacné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II. identifikacné údaje sprostredkovatela; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podla § 8,

d) vo všeobecne zrozumitelnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumitelnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplnujúce informácie, ktoré sú s ohladom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zarucenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I. poucenie o dobrovolnosti alebo povinnosti poskytnút požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podla § 11, oznámi jej aj cas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnost poskytnút osobné údaje vyplýva z priamo vykonatelného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnost ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnút osobné údaje,
II. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
III. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
IV. formu zverejnenia, ak majú byt osobné údaje zverejnené,
V. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutocní prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený úcel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadat o ich vrátenie,

I. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Vaše osobné údaje môžu byt poskytnuté tretím stranám a sprostredkovatelom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovatelom, ktorými sú napríklad prepravné a dorucovacie spolocnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  • DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, ICO: 31 342 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka c. 4400/B.
  • UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopcianska 10, Bratislava 851 01, ICO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka c.: 98480/B.