snycentrum.sk

Infolinka
+421 31 590 18 18

prihlásenie

Váš košík

Váš nákupný košík je prázdny.


Pokraeova? >>

Všeobecné obchodné podmineky

V.O.P. (Všeobecné obchodné podmienky) prevádzkovatela internetového obchodu ANDREA SHOP, s.r.o.

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.snycentrum.sk)

Cl. 1 - Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ANDREA SHOP, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, ICO: 36277151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka c. 17761/T, DIC: 2022093601, IC DPH : SK7120000019 (dalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovatel“) a kupujúcim (dalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: ANDREA SHOP, s.r.o.
?Sídlo: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
?ICO:36277151
?Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka c. 17761/T
?DIC: 2022093601
?IC DPH: SK7120000019
?Prevádzka: Andrea Shop - Centrálny sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda - cast Malé Dvorníky
?Telefón: +421 31 590 18 18
?Email: eshop@snycentrum.sk
?Císlo úctu pre bezhotovostné platby: 4210120500/3100?
IBAN: SK 47 3100 0000 0042 1012 0500?
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
?Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
?Trhová 2, 917 01 Trnava 1?
Odbor výkonu dozoru?
tel. c.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax c.: 033/5512 656?
http://www.soi.sk
?http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Prevádzkovatel internetového obchodu zverejnuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožnuje zákazníkovi tovary objednávat prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.snycentrum.sk, (dalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím polícka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky precítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

1.3 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutocnovat fyzické osoby a právnické osoby bez ohladu na právnu formu.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím polícka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vztahovat na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu snycentrum.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (dalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitelnou súcastou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú cerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovatel internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

Cl. 2 -  Objednávka, objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Pokial nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovat". Tento návod je viditelne umiestnený v menu elektronického obchodu.

2.2 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovatela internetového obchodu.

2.3 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informacný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatial nevzniká kúpna zmluva medzi dodávatelom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky dalšie informácie ohladom Vašej objednávky.

2.4 Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovatel internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom alebo telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a dalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovatel internetového obchodu povinnost vyžiadat od zákazníka súhlas so zmenou ceny podla aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpit. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovatela internetového obchodu sa zmluvný vztah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Obcianskeho zákonníka.

2.5 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatnit svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutocných nákladov na pokus o neúspešné dorucenie objednávky.

2.6 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.7 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

2.8 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.9 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, dalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byt tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto dorucenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, ICO, císlo zápisu v obchodnom registri a pod.) a dalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

2.10 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovat. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej casti mu budú financné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním urcený úcet, pokial sa s predávajúcim nedohodne inak.

Cl. 3 - Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

 • dodat na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabalit ho alebo vybavit na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpecit, aby dodaný tovar splnal platné právne predpisy SR,
 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnút kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosici, napríklad prostredníctvom e-mailu.
 • odovzdat kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a dalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, zárucný list, dodací list, danový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a vcasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovat objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodat tovar kupujúcemu v lehote urcenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokial sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej casti mu budú financné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním urcený úcet, pokial sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overit totožnost kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnostou.

Cl. 4 - Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súcastou objednávky je povinnost zaplatit kúpnu cenu.

4.2 Kupujúci je povinný:

 • prevziat zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatit predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dorucenie tovaru,
 • nepoškodzovat dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdit v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.4 Kupujúci – spotrebitel, má právo obrátit sa na predávajúceho so žiadostou o nápravu (e-mailom na adresu: reklamacie@snycentrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadost zamietavo alebo na nu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebitel má právo podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (dalej len subjekt ARS) podla zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podla § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebitel podat spôsobom urceným podla § 12 zákona 391/2015 Z.z.

4.5 Spotrebitel môže podat stažnost aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.6 Alternatívne riešenie sporov môže využit len spotrebitel – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebitelom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebitelskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebitelskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na dialku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebitela požadovat úhradu poplatku za zacatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

4.7 Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone c. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ c. 524/2013 a v zákone c. 102/2014 o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru na dialku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku (znenie od 1.2.2016).
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitelských sporov s predávajúcim ANDREA SHOP, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 97101 Trnava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebitel má právo volby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebitelských sporov sa obráti.

Cl. 5 - Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podla vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2 Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom danový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a zárucný list ak je dodávaný spolu s tovarom).

5.3 Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovatel internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodat do 30 dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Ak prevádzkovatel nesplnil svoj záväzok dodat vec v lehote podla prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatocnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatocnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpit od zmluvy.

5.4 Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvorit dorucenú zásielku pred kuriérom a zistit, ci je jej obsah kompletný a nejaví známky poškodenia (to neplatí pri produktoch bielej techniky). V prípade, že zistí nekompletnost, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihned po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybalit a zistit ci nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovat prevádzkovatela internetového obchodu ktorý s ním dohodne další postup!. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznat len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v case prevzatia od dopravcu.?Pokial je dorucená zásielka viditelne poškodená, nepodpisujete dorucovatelovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s dorucovatelom a bezodkladne o tejto skutocnosti informujte prevádzkovatela.

5.5 Kedže chladnicky s výškou nad 1,7 m sú kuriérskou spolocnost DHL Express (Slovakia) spol. s r.o. prepravované v horizontálnej polohe, zákazník je povinný ponechat chladnicku v pokojovom stave a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od dorucenia chladnicky a uvedenia do vertikálnej polohy. Zákazník je povinný informovat sa u kuriéra o spôsobe prepravy dorucenej chladnicky.

5.6 Pokial zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziat a zaplatit dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, týmto sa zaväzuje prevádzkovatelovi internetového obchodu uhradit náklady na dopravu, urcené podla platného cenníka spolocnosti DHL Express (Slovakia) spol. s r.o.

5.7 Pokial si zákazník objednal odvoz starého spotrebica spolocnostou DHL Express (Slovakia) spol. s r.o., je povinný tovar zabalit pred príchodom kuriéra. Na tento úcel poslúži i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený tovar kuriérska spolocnost neprevezme. Likvidácia starého spotrebica je zdarma, no odvoz starého spotrebica spolocnostou DHL Express (Slovakia) spol. s r.o. je spoplatnená služba podla aktuálneho cenníka DHL Express (Slovakia) spol. s r.o.

5.8 Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný prevádzkovatelom s využitím služieb tretích subjektov (Kuriérska služba), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutocných nákladov na pokus o neúspešné dorucenie objednávky.  Po uplynutí 14 dní odo dna, ked bol kupujúci povinný tovar prevziat, je predávajúci oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a predat tovar tretej osobe.

5.9 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto urcené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziat tovar osobne alebo zabezpecit, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísat protokol o dorucení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložit predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovat z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste urcenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

5.10 Predávajúci je oprávnený vyzvat kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.11 Dodanie tovaru je uskutocnené jeho odovzdaním kupujúcemu.

5.12 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim.

5.13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3 Obchodných podmienok odstúpit od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátit kupujúcemu už zaplatenú cast kúpnej ceny v lehote do 14 dní od dorucenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na úcet kupujúceho urcený kupujúcim.

5.14 Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na dorucenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na úcet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v case pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže využit aj možnost spotrebitelského splátkového úveru.

5.15 Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru úctovaný aj príplatok podla aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

5.16 V prípade platby prevodom na úcet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, cím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na úcet prevádzkovatela internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovatelovi internetového obchodu pripísaná na úcet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovat.

5.17 V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Cl. 6 - Kúpna cena, poštovné a balné

6.1 Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podla cenníka predávajúceho platného v case uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dorucenie tovaru (dalej len ako "kúpna cena").

6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za den platby sa považuje den, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na úcet predávajúceho.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podla kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a požadovat vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

6.5 Cena za poštovné a balné sa úctuje nasledovne: cenník dopravy

6.6 Cena tovaru zahrna dan z pridanej hodnoty (DPH) a recyklacné poplatky. V niektorých prípadoch cena nezahrna náklady na dorucenie objednaného tovaru do miesta urcenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.snycentrum.sk). Všetky akcie platia do vypredania zásob,  pokial pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.7 Prevádzkovatel internetového obchodu môže zmenit pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávatelov tovaru, alebo pokial zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutocnosti je prevádzkovatel internetového obchodu povinný informovat zákazníka. Prevádzkovatel internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnost vyžiadat od zákazníka súhlas so zmenou ceny podla aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpit.

6.8 Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkolvek klubových, clenských alebo zamestnaneckých zliav.

6.9 PNEUMATIKY

Podla § 71 Distribútor pneumatík je podla zákona povinný:

?a) zabezpecit na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohladu na výrobnú znacku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,

?b) informovat konecných používatelov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditelné a pre verejnost prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,

?c) zabezpecit spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konecnému používatelovi výlucne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,

?d) dohodnút s konecným používatelom náhradný cas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konecný používatel, presahuje jeho skladové možnosti,

?e) odovzdat vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodnovania odpadových pneumatík,

?f) ohlásit k poslednému dnu príslušného kalendárneho štvrtroka koordinacnému centru pre prúd odpadových pneumatík, ak je zriadené, inak ministerstvu, množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík.

§ 72 - Povinnosti iných osôb?
Konecný používatel pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdat ju distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla, odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovatelovi starých vozidiel.

Cl. 7 - Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpecenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Nebezpecenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v case, ked prevezme tovar od predávajúceho, alebo ked tak neurobí vcas, tak v case, ked mu predávajúci umožní nakladat s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Cl. 8 - Viazanost ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru

8.1 Prevádzkovatel internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

8.2 V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovat. V takomto prípade nie je zákazníkovi úctovaný storno poplatok.

8.3 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatnit svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutocných nákladov na pokus o neúspešné dorucenie objednávky.

8.4 Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovatelom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude úctovaný a uhradená záloha alebo celá suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový úcet urcený kupujúcim, pokial sa spolu nedohodnú inak.

8.5 Zákazník môže objednávku stornovat zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu eshop@snycentrum.sk, telefonicky alebo osobne na prevádzke predávajúceho, (Andrea Shop - Centrálny sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda)

8.6 Prevádzkovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovat nie je schopný dodat tovar zákazníkovi v lehote urcenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokial sa so zákazníkom nedohodne inak.

8.7 Prevádzkovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovat so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

8.8 O stornovaní objednávky bude zákazník preukázatelne informovaný telefonicky alebo emailom.

8.9 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar cast alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto ciastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním urcený úcet.

8.10 Vrátit je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a podla možností v pôvodnom obale.

8.11 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Cl. 9 – Spracovanie osobných údajov

9.1. Prevádzkovatel prijal primerané technické, organizacné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pricom zobral do úvahy najmä použitelné technické prostriedky, dôvernost a dôležitost spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušit bezpecnost alebo funkcnost jeho informacných systémov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii ohladom spracúvania osobných údajov nájdete kliknutím sem.

Cl. 10 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dna prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, ked kupujúci alebo ním urcená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky casti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 • tovar dodáva opakovane pocas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.2 Zákazník - spotrebitel má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbalit a odskúšat obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšat však neznamená zacat tovar používat a následne ho vrátit predávajúcemu. Primeraná starostlivost o tovar musí byt zachovaná.

10.3 Vrátený tovar musí byt kompletný a nepoškodený. Nemôže niest známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byt vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúcame vám tovar poistit. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím spät v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, zárucný list, návod na použitie atd.) na adresu: Andrea Shop - Centrálny sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda - cast Malé Dvorníky.

10.4 Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vztahujú body 8.3 a 2.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

10.5 Ak sa prevádzkovatel internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpit od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotrebitela, alebo tovaru urceného osobitne pre jedného spotrebitela, alebo tovaru, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vrátit.

10.6 V prípade platného a úcinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovatel internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním urcený úcet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka ,zákazník je povinný uhradit prevádzkovatelovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

10.7 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatnit do 14 dní odo dna dorucenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese stefan.kevicky@snycentrum.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatnit nemožno.

10.8 Predávajúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávatel tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovat, nie je schopný dodat tovar zákazníkovi v lehote urcenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutocnosti okamžite informovat kupujúceho a vrátit mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na úcet urcený kupujúcim.

10.9 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím polícka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatocným, zrozumitelným a nezamenitelným spôsobom oznámil:

 • svoje identifikacné údaje, ktoré sú uvedené v cl. 1 týchto obchodných podmienok,
 • identifikacné údaje tretej strany, ktorou je spolocnost, ktorá dorucí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • úcel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • že bude spracúvat osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSC, císlo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSC, ICO, císlo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnút.

10.10 Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné vyplnit tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy) Online formulár na odstúpenie od zmluvy tu.

10.11 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podla prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí obsahovat údaje v nom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný dorucit predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, zárucného listu, návodu na použitie a pod. a podla možnosti  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Andrea Shop - Centrálny sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda - cast Malé Dvorníky. Odporúcame tovar poistit.

10.12 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od zaciatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.13 Kupujúci môže odstúpit od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred zacatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.14 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázatelne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dorucenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradit kupujúcemu dodatocné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob dorucenia, ako je najlacnejší bežný spôsob dorucenia ponúkaný predávajúcim. Dodatocnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dorucenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dorucenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dna, ked bude predávajúcemu dorucené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutocnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

10.15 Predávajúci nie je povinný vrátit kupujúcemu všetky platby podla bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho dorucený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spät predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po dorucení tovaru spät na adresu uvedenú v bode 10.11 týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spät podla toho, co nastane skôr.

10.16 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a dorucí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkcnosti tovaru, má predávajúci voci kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovat od spotrebitela preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.17 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dna odstúpenia od zmluvy zaslat spät alebo odovzdat predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, zárucného listu, návodu na použitie a pod. a podla možnosti v originálnom obale.

10.18 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhladom na jeho povahu nie je možné vrátit prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypocítat vopred.

10.19 Podla dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od velkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkial sa uskutocnuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,80- EUR do 75,00- EUR.

10.20 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a úcinné a predávajúci nie je povinný vrátit všetky preukázatelné platby podla bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároven má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspät kupujúcemu.

10.21 Kupujúci nemôže odstúpit od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie zacalo s výslovným súhlasom spotrebitela a spotrebitel vyhlásil, že bol riadne poucený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na financnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvnit a ku ktorému môže dôjst pocas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotrebitela, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urceného osobitne pre jedného spotrebitela,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, cistiace mlieka a pletové vody, caje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byt vzhladom na svoju povahu po dodaní neoddelitelne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo pocítacového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitel tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlace s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Online formulár pre ostúpenie od zmluvy

Cl. 11 - Záverecné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnost písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákolvek jej zmena musí mat písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od dorucenia tovaru kupujúcemu (vrátane dna dorucenia) do dna vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za úcelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutocnovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

11.5. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona c. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona c. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitela, zákona c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona c. 40/1964 Z. z. Obciansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (dalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebitel, riadia sa právne vztahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom c. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú úcinnost voci kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.7. Kupujúci zaškrtnutím polícka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky precítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.